Jurnalın Tələbləri


“AZƏRBAYCAN AQRAR ELMİ” JURNALININ NİZAMNAMƏSİ
 
                          I..ÜMUMİ QAYDALAR
                                                                 
1.1.”Azəbaycan aqrar elmi” jurnalı ( bundam sonra jurnal adlanacaq) Respublika dövrü nəşrlərindən biri olmaqla jurnalda dərc olunan materialların əsasında aqrar sahədə elmi və elmi-nəzəri məsələlər təşkil edir.
1.2.Daimi ada malik “Azərbaycan aqrar emi “ jurnalı idə 6 dəfədən az olmayaraq  7 çap vərəqi həcmində nəşr olunur.Jurnalda materiallar Azərbaycan və rus dillərində çap edirilir.
1.3.Nəşr olunmuş jurnallar  imzalanmış   müqaviləyə əsasən  Elmi-tədqiqat institutları  və digər müəssisələr  arasında böyüdülmüşdür.
1.4 Jurnal ictimai   həyatın elmi və istehsalat iqtisadi   məsələlərinin işıqlandırılmasında fəal iştirak edir.
1.5 Jurnalın    üzərinə düşən vəzifə və məsələlər təsisçi  tərəfindən müəyyənləşdirilmişdir,redaksiya heyəti tərəfindən həyata keçirilir.
1.6 Jurnalın təsisçisi Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyidir.
1.7 Redaksiya Kənd   Təsərrüfatı Nazirliyinin orqanı   olmaqla öz fəalliyyətinin Nizamnaməsinə və “Kütləvi  İnformasiya Vasitələri haqqında”  Azərbaycan Respublikası Qanuna uyğun həyata keçirir.
1.8 Jurnal sərbəst maliyyə balansına malik olub,  təsərrüfat hesabı ilə fəaliyyət göstərir.
1.9 Jurnalın Banklarda hesablaşma hesabı, möhürü,  fərd blankı, günc ştampı vardır.
    
                II TƏSİSÇİNİN ƏSAS VƏZİFƏLƏRİ

2.1Jurnalın   istiqamətinin müəyyənləşdirir və onun fasiləsiz çap  olmasına müntəzəm yardım göstərir.
2.2.Baş redaktoru,   redaksiya heyətinin üzvlərinin və ştat cədvəlinin  təsdiq edir.
2.3.Mövcud   qanunlar çərçivəsində jurnalın   redaksiyasına maddi  təsərrüfat və ictimai sosial  təminatların  öyrənilməsində köməklik  göstərir.
2.4 İmkan daxilində müstəqil  respublikaların və başqa ölkələrin  eyni profilli   jurnalları ilə  əlaqə yaratmaq, onların  təcrübələrini öyrənmək  üçün lazımlı şərait yaradır.
          
             III REDASİYA HƏYƏTİ

3.1 Jurnalın fəaliyyətinə kollektiv rəhbərliyi təmin edir.
3.2 Redaksiya   heyətinin  tərkibi  təsisçi tərəfindən  təsdiq edilir.
3.3 Jurnalın   redaksiya  heyətinin  tərkibinə baş redaktor, redaktor ,məsul katib və jurnalın  profilinə  müvafiq aparıcı alim və ya  mütəxəsislər daxil edilir.
3.4 Redaksiya   heyəti üzvlərinin ad və soyadları jurnalda verilir.
3.5 Redaksiya   heyəti  üzvlərinin sayı  nəşri   həcmindən, mövzu  müxtəlifliyindən, bölmə  və respublikaların  sayından asılı olaraq  müəyyənləşdirilir.
3.6 Redaksiya heyətinin iclasları ildə  bir   neçə dəfə  keçirilir və protolkolla təsdiqlənir. İclasda   redaksiya heyətinin  fəalliyyəti və jurnalda dərc ediləcək məqalələr  müəyyənləşdirilib təsdiq edilir.
3.7 Redaksiya heyəti iclaslarında tərkibin üçdə  ikisi iştirak etməlidir.Onlar iclasda növbəti fəaliyyəti ilə  bağlı digər məsələləri müzakirə edirlər.
 
           IV. REDAKSİYA HEYƏTİ ÜZVLƏRİNİN  HÜQUQ VƏ VƏZİFƏLƏRİ

4.1 Çap üçün təqdim olunan materiallarla tanış olur, onların  müzakirəsində iştirak edir, öz fikir və  mülahizələrini  bildirir, onların  həyata keçirilməsini təmin edir.
4.2Jurnalın fəaliyyəti  ilə bağlı bütün tədbirlərdə  iştirak edir.
4.3 Redaksiya heyətinin tapşırığı  ilə jurnalın səhifələrində  çıxış etmək və yaxud günü aktual problemləri ilə bağlı materiallar  hazırlayıb tədqim etmək.
 
             V. JURNALIN REDAKSİYASI      

5.1 Öz fəaliyyətinin “Kütləvi informasiya vasitələri haqqında”
Azərbaycan Respublikasının  Qanun və Kənd Təsərrüfatına  dair   başqa  qanunlar, Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı  Nazirliyinin əmrləri  və   göstərişləri, habelə redaksiya   heyətinin qərarları əsasında qurub tənzimlənir, onları əldə rəhbər tutaraq aşağıdakıları həyata keçirir;
-məqalə və məktubların redaksiyaya daxil olmasını ciddi nəzarətdə  saxlayır, 3 ay müddətində həmin  məqalələr haqqında redaksiya öz  fikrini  bildirir.
-tələbata cavab verən materialları jurnallarad dərc etmək üçün  hazırlayır, jurnalın vaxtında və keyfiyyətli çıxmasını təmin edir.
-müəlliflərin məqalələri rəyə  çıxarmadan qəbul edir və yaxud  geri qaytarır. Xəbəbini göstərməklə  bu barədə müəlliflərə  məlumat verir.
-jurnalın vaxtlı-vaxtında və keyfiyyətli çıxmasına məsuliyyət daşıyır.
-qürbətdə olan mövcud qanunlar çərçivəsində əməkdaşları mükafatlandırmaq, cəzalandırmaq, məzuniyyət vermək, ezamiyyətə göndərmək,( jurnala illik ayrılmış vəsait hesabına rüblük ayrılmalar əsasında ) və başqa səahiyyəti  olan  məsələlər barədə əmr və sərəncamalar  verir.
-mövcud qanunçuluqda, istehsalat  tələbatına uyğun redaksiya əməkdaşlarının vəzifələrini təsdiq edir.
-əmək qanunçuluğu əsasında redaksiyaya işçi qəbul edir, işdən azad edir. Müxtəlif tapşırıqları yerinə  yetirmək məqsədilə qanun çərçivəsində  redaksiyaya ştatdan kənar yaradıcı  və texniki işçilər cəlb edir.
5.2 “Jurnal”-ın maliyyə ehtiyatlarının formalaşması aşağıdakı mənbələr hesabına yaranır:
-müqavilə və kontrakt əsasında yerinə yetirilmiş işin müqabilində  sifarişçidən alınan vəsait.
-ayrı-ayrı təşkilatlardan, elmi tədqiqat müəssisələrindən ayırmalar.
-ayrı-ayrı  şəxslərin, təşkilatların,müəssisə və idarələrin   könüllü yardımı və s.
5.3.Maliyyə ehtiyatlarının xərclənməsini qəbul edilmiş qaydaya müvafiq keçiri ,jurnalın fəaliyyətində  olan norma üzrə müəyyənləşdirilmiş vəsaitin tənzimlənmələr (qonorar  da daxil olmaqla ) müəlliflərin  mükafatlandırılması üçün sənədləri təsdiqləyir.
5.4 Redaksiya maddi stimullaşdırma fondu yaradır və əməkdaşlarının müəyyən olunmuş qaydada   mükafatlandırılması  həyata keçirir.
5.5 Çap olunmuş   jurnalların nüsxələrindən mütləq (KİV haqqında  qanun maddə   23) dövlət orqanlarına, müəssisələrinə ə ictimai təşkilatlara təqdim edir.
5.6 Jurnalı vaxtlı-vaxtında  çıxması üçün   materiallar toplayıb hazırlayır, jurnalın redaksiya  heyəti və redaksiya kollektivi  təsisçi   tərəfindən  müəyyənləşdirilmiş  profilə   uyğun jurnalın çıxması üçün   cavabdehlik daşıyır.
5.7 Jurnalın yaradılması, fəaliyyəti dayandırılması, adının,  qayəsinin, profilinin, dövriiyinin, həcminin dəyişdirlməsi təsisçi  tərəfndən həyat keçirilir.