Plagiatlıq

Plagiatlıq prosesi və bu prosesin tərkib hissələrinə, eləcə də plagiatlığa qarşı mübarizə üsullarına həsr edilmiş çoxlu işlər mövcuddur. Əksər işlərdə plagiatlıq mətn tipli mənbələrdə rast gəlinən bu və yaxud digər təzahür formasına görə növlərə ayrılır:
  • Mətni köçürmə "olduğu kimi", "dırnaq işarəsi olmadan və mənbəyə istinad etmədən
  • istinad edilməyən mənbədən mətnin elementlərinin (cümlələrin, sözlərin) ardıcıllığını dəyişməklə istifadə edilməsi
  • istinad edilməyən mənbədən müəyyən elementin (əsas frazanın, söz birləşməsinin) mənimsənilməsi
  • istinad etmədən frazaları dəyişməklə
  • istinad etmədən məlumatın adı və məlum informasiya kimi veril
  • ideyanın istinad etmədən, hardansa eşitdiyi kimi verilməsi
  • özünün və ya digərinin əvvəlki işlərini istinad vermədən yeni ideya kimi verilməsi
  • haqqı ödənilməklə öz işində digərinin ideyalarından istinad etmədən istifadə edilməsi
  • istinad etmədən mənbələrdəki ideyaların proqram təminatından istifadə etməklə və yaxud onlayn tərcümə vasitəsilə mənimsənilməsihaqqı ödənilməklə digərinin işini bilavasita və ya tərcümə etdirməklə mənimsənilməsi