STRATEJİ YOL XƏRİTƏSİ ÇƏRÇİVƏSİNDƏ AZƏRBAYCANDA ƏRZAQLIQ BUĞDA İSTEHSALININ ARTIRILMASI ÜÇÜN QARŞIDA DURAN ƏSAS VƏZİFƏLƏR, ƏKİNÇİLİK İNSTİTUTU TƏRƏFİNDƏN GÖRÜLMÜŞ İŞLƏR VƏ ƏLDƏ EDİLMİŞ NƏTİCƏLƏR

Məqalədə son beş ildə Azərbaycanda buğda istehsalı, istehlak istiqamətləri, ölkədə ərzaqlıq buğda istehsalının artırılması üçün qarşıda duran əsas vəzifələr, proqnozlar, risklər, limitləşdirici amillər, stimullaşdırıcı tədbirlər, şərtlər, milli seleksiya və toxumçuluğun inkişafı, kadr potensialının gücləndirilməsi, bərk buğdanın istehsalının artırılması ilə bağlı təkliflər, Azərbaycanda taxıl bitkilərinin təkmilləşdirilmiş seleksiya xəritəsinin işlənib hazırlanması, istehsalın intensivləşdirilməsi, innovativ texnologiyalar, payızlıq buğdanın normal inkişafı üçün tələb olunan torpaq-iqim şəraiti, Əkinçilik ET İnstitutunun rayonlaşmış və təqdim edilmiş buğda sortları, buğdanın tədqiqi ilə bağlı həlli vacib problemlər, müxtəlif reproduksiyalar üzrə toxum istehsalı və s. haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Strateji Yol Xəritəsinin icrası dövründə 2017-ci ildə Əkinçilik ET İnstitutunun 2 yumşaq buğda sortu (“Ləyaqətli 80”, “Pərvin”) ölkənin dəmyə və suvarma bölgələrində əkilməsi üçün rayonlaşmış, seleksiya nailiyyətlərinin Dövlət Reyestrinə daxil edilmiş və patentləşmişdir. Eyni zamanda 2017-ci ildə 2 yumşaq buğda (“Tunc”, “Əsəd 80”) və 2 bərk buğda (“Rəvan”, “Xəzər”) sortları rayonlaşma üçün Bitki Sortlarının Qeydiyyatı və Toxum Nəzarəti üzrə Dövlət Xidmətinə təqdim edilmişdir.