YUXARI QARABAĞIN SUVARMA ZONASI ÜÇÜN YÜKSƏK MƏHSULDARLIĞI TƏMİN EDƏN ARPA SORTU MODELİNIN ƏSAS ELEMENTLƏRİ

H.C.HƏŞİMOVA, V.Ə.ABBASOV
Əkinkçilik Elmi Tədqiqat İnstitutu, Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyası Az4351, Zolgörən kəndi,Tərtər BTS
[email protected]
 
Məqalədə Tərtər Bölgə Təcrübə Stansiyasında (BTS) kolleksiya materialı və seleksiya sortlarının təsərrüfat-bioloji xüsusiyyətlərinin uzunmüddətli tədqiqinin nəticələrinə əsasən, Yuxarı Qarabağda müxtəlif ideotip və təsərrüfat məqsədli payızlıq arpanın model sortlarının optimal parametrlərinin işlənib hazırlan- masından bəhs edilir. Arpa ideotiplərinin təsnifatı verilmiş və müəyyən edilmişdir ki, Yuxarı Qarabağ şəraitində payızlıq arpa məhsuldarlığının artmasına, həm sünbülün dəntutmasının və dənin ölçüsünün, həm də məhsuldar kollanmanıın artırılması və bir bitkidən kifayət qədər yüksək dən kütləsi ilə nail olmaq mümkündür.
 
Açar sözlər: arpa, sort, kolleksiya materialı, seleksiya, qiymətləndirmə, kök sistemi, kolun forması, yatmaya davamlılıq, məhsuldarlıq
Ключевые слова: ячменю,   сорт, коллекционный материал, селекция, оценка, корневая система, форма куста, устойчивость к полеганию, урожайность
Key words: barley, variety, collection accessions, breeding, estimation, root system, bush shape, lodging tolerance, productivity